Všeoobecné obchodné podmienky | WELLNESS Hotela PARTIZÁN ****
Všeoobecné obchodné podmienky

HOTEL PARTIZÁN****

Platné od 01. 01. 2024

Obchodné meno:         HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o., Bystrá 108, 977 01 Bystrá - Tále
IČO: 47 250 208, IČ DPH: SK202 394 3636 zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 24814/S

Zmluvné strany

Dodávateľ:                 Hotel Partizán****, prevádzka spoločnosti HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. – poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových, športových a wellness služieb (ďalej v texte aj ako "hotel") odberateľovi (hosťovi) za úhradu.

 

 1. Všeobecné podmienky

1.1 Tieto "Všeobecné zmluvné podmienky" upravujú používanie ubytovacích zariadení Dodávateľa služieb a služieb nimi poskytovaných.

1.2 Špeciálne, individuálne dojednané podmienky nie sú súčasťou zverejnených "Všeobecných zmluvných podmienok", pričom ale "Všeobecné zmluvné podmienky" nevylučujú uzavretie osobitných zmlúv a dohôd s cestovnými kanceláriami, cestovnými organizátormi, resp. s jednotlivými osobami, ktoré budú zohľadňovať rozdielne a rozličné podmienky zodpovedajúce danému prípadu.

Rezervácia služieb

 1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech  tretej  osoby.
 2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky  hosťom formou:
 • telefonickou
 • písomnou
 • elektronickou

  Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko hosťa v prípade firmy názov spoločnosti
 • termín čerpania hotelových služieb
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt
 • spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje
 • rozsah a druh objednaných služieb
  1. Objednávku hotel spracuje spravidla do 48 hodín alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.
  2. Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.

Ceny a platobné podmienky

Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálnych cenníkov platných v čase rezervácie služieb. Pokiaľ nebola dohodnutá v zmluve osobitná cena, odberateľ je povinný zaplatiť cenu uvedenú v potvrdení objednávky na konkrétny čas a rozsah služieb.

3.2    Dohodnuté ceny sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi rezerváciou

služieb a ich poskytnutím presiahne 3 mesiace a dodávateľ zvýši ceny za objednané služby, môže dodávateľ dohodnutú cenu jednostranne zvýšiť, najviac však o 5% celkovej ceny dohodnutých služieb.

 1. Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.
 2. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
 3. V deň príchodu  je hosť povinný doplatiť cenu rezervovaného pobytu. Ostatné služby čerpané nad rámec rezervovaného pobytu hradí klient pri check-out na  recepcii  hotela v hotovosti alebo platobnou kartou.
 4. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
 5. Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené riaditeľom spoločnosti a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve.
 6. Garancia rezervácie vytvorenej telefonicky, osobne alebo e-mailom:

Hotel ma právo žiadať od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% až 100% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená

zálohová platba na účet hotela a potvrdením prijatia zo strany dodávateľa. V prípade rezervácie 3 dni pred nástupom a neskôr slúži na garantovanie rezervácie zaslanie údajov platobnej karty – číslo platobnej karty, meno držiteľa karty a platnosť. Rezervácia je garantovaná stiahnutím 50% zálohy z platobnej karty na hotelový účet.

 • Garancia on-line rezervácie:

Rezerváciu online je možné vytvoriť až po úhrade 50% z ceny pobytu. Takto vykonaná rezervácia je už garantovaná.

 

Zálohová platba pre skupiny a podujatia

 1. Dodávateľ vystavuje odberateľovi zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky.  Splatnosť faktúry je zvyčajne 14 dní od vystavenia, pokiaľ nebola dohodnutá iná splatnosť. Zálohová faktúra sa vystavuje celkom vo výške:
 • 80% z objednaných služieb  pri odberateľovi z tuzemska
 • 100% pri zahraničnom odberateľovi
  1. Odberateľ sa zaväzuje objednané služby uhradiť v zmysle vystavených zálohových faktúr.
  2. Dňom pripísania zálohy na účet dodávateľa služieb je objednávka zo strany dodávateľa potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohovej faktúry  sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, dodávateľ je oprávnený rezerváciu zrušiť.
  3. Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
 • v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela
 • prevodom na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s. č.ú.: SK48 0900 0000 0052 1062 9619
  pre variabilný symbol použite číslo rezervácie
 • on-line na www.partizan.sk cez platobnú kartu alebo bankovým prevodom

 

Storno podmienky pri individuálnych rezerváciách

Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

 • od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy rezervovaných služieb
 • od 7 do dňa nástupu na pobyt 100% z celkovej sumy rezervovaných služieb
 • pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho  pobytu,
 • na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

 

 Storno podmienky pri skupinových rezerváciách

6.1     Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované.

Dodávateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu pri čiastočnom alebo plnom zrušení služieb objednávky objednávateľom.:

- 90 až 44 dní pred nástupomjestorno poplatok 20% z potvrdených služieb

- 45 až 30 dní pred nástupomjestorno poplatok 60% z potvrdených služieb

- 29 až 10 dní pred nástupomjestorno poplatok 80% z potvrdených služieb

6.2       V prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ dodávateľovi služieb plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb (aj neodobraných) okrem tých prípadov, kde predčasný odchod alebo nevyužitie služieb boli spôsobené neposkytnutím týchto služieb zo strany dodávateľa služby.

6.3       Objednávateľ a dodávateľ služby sa dohodli na termínoch, kedy sa upresňuje potrebná ubytovacia kapacita a kedy je možné ju zo strany dodávateľa služby alebo objednávateľa jednostranne znížiť.

Podmienky vrátenia  zálohy

V prípade stornovania pobytu v zmysle platných storno podmienok bude záloha vrátená do 60 dní od potvrdenia stornovania pobytu hotelom.

 

Podmienky ubytovania

 1. V hoteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží svoj občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Skontroluje a podpíše Registračnú kartu, ktorú odovzdá pracovníkovi recepcie pri zaregistrovaní.  Check – in je od 14.00 hod.
 2. Hosť garantuje pri check-in úhradu za rezervované služby (podľa počtu nocí) predautorizáciou z platobnej karty alebo platbou. V prípade, že hosť odmietne uhradiť pobyt alebo vykonať garanciu  rezervovaných služieb, bohužiaľ, nebude môcť byť ubytovaný. Na pripísanie konzumácie hosťa na hotelový účet sa vyžaduje  odsúhlasiť účet za čerpané služby priložením hotelovej karty na platobný terminál. Konečný účet hosť uhradí na recepcii pri ukončení pobytu. 
 3. Pracovníci recepcie sú oprávnení požiadať hosťa o čiastočnú úhradu účtu vždy, keď zostatok čerpaných služieb hosťa presiahne sumu 500 EUR. V záujme ďalšieho pobytu odporúčame hosťom čiastku za vyčerpané služby uhradiť.
 4. Izba je hosťovi rezervovaná do 18.00 hod., ak nie je na objednávke uvedené inak.
 5. Rezervované izby neobsadené do 18.00 hod. dňa príchodu, môže dodávateľ prenechať inému hosťovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší čas príchodu.
 6. Hotel môže vo zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 7. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 8. Keď nebola ubytovacia doba dohodnutá inak, hosť ukončí  pobyt najneskôr do 10:00 hod.. V prípade, že tak hosť neurobí do 16.00 hod, hotel má právo zaúčtovať sumu vo výške 50% ceny izby. Po 16.00 hod môže hotel účtovať plnú cenu izby. Karty od hotelovej izby je hosť povinný odovzdať  na recepcii hotela spolu s konzumačným lístkom z minibaru. V prípade straty karty od hotelovej izby je dodávateľ oprávnený účtovať hosťovi sumu vo výške 5 EUR za jednu kartu.
 9. Keď hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť ponúknutá aj iná hotelová izba ako tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 10. Pri predčasnom ukončení pobytu ako je uvedený deň odchodu na hotelovom preukaze, je hosť povinný uhradiť cenu izby za nasledujúci zrušený deň.
 11. V hotelovej izbe a v spoločenských priestoroch hotela nie je dovolené robiť zmeny na zariadení, používať vlastné elektrické spotrebiče (okrem holiaceho strojčeka a sušiča vlasov), brať do izby a spoločenských priestorov hotela športové potreby a zariadenia, pre úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 12. V čase od 22:00 hod do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 13. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti v hotelovej izbe bez dozoru dospelých.
 14. Deti do 6 rokov sa môžu  pohybovať po spoločenských priestoroch hotela len v sprievode dospelých osôb.
 15. Deti do 15 rokov môžu využívať služby Family saunas v časti Nature Wellness Center počas otváracích hodín. Deti do 15 rokov nemajú povolený vstup do časti Vital & Sauna v Nature Wellness Center.
 16. Deti do 15 rokov môžu využívať služby zábavného strediska Limbus do 21.00 hod.
 17. Hosť je povinný pri nasťahovaní do izby si túto riadne prezrieť a prípadné nedostatky, vady alebo výhrady ihneď nahlásiť pracovníkom recepcie hotela. Rovnako je hosť povinný postupovať v prípade, ak zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.
 18. Hosť je povinný po ukončení pobytu odovzdať izbu so všetkým vybavením neporušenú (súpis inventáru sa nachádza v izbe - v skrini).V prípade ak hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po jej odovzdaní hosťom, je hosť povinný škodu nahradiť.
 19. Za škody spôsobené na majetku hotela hosť zodpovedá v plnom rozsahu.
 20. Všetky priestory hotela a hotelové izby vrátane balkónov sú nefajčiarske. Pri nerešpektovaní uvedeného
      je hotel oprávnený účtovať klientovi 200,- EUR a viac za zafajčenú, znečistenú izbu a za prípadnú
      sťažnosť hostí z okolitých izieb na fajčenie.  V takomto prípade môže hotel vyzvať hosťa na ukončenie
      pobytu.
 21. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov nie sú v priestoroch hotela domáce zvieratá akceptované.

Ďakujeme za pochopenie.

 1. Nájdené veci sa posielajú na žiadosť klienta, pričom sa uskladňujú v hoteli po dobu 14 dní.

Po uplynutí tejto doby je hotel oprávnený nájdené veci zlikvidovať.

8          Organizované podujatia

8.1       Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb, spojená s poskytnutím

viacerých druhov služieb (najmä ubytovacích, stravovacích, welness a kongresových služieb). Ak nie je

dohodnuté inak, platí že odberateľ (objednávateľ podujatia) je jeho organizátorom.

8.2       Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 5 % je dodávateľ oprávnený zmeniť cenu za

služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické

vybavenie miestností však musia zostať zachované.

8.3       Odberateľ nemá na navýšenie rozsahu dohodnutých služieb právny nárok. V prípade požiadavky zo

strany odberateľa na navýšenie rozsahu dohodnutých služieb, dodávateľ  poskytne odberateľovi navýšenie rozsahu služieb podľa svojho rozhodnutia po zhodnotení kapacitných možností hotela.

8.4       Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 02.00 hod., je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa

od 02.00 hod.. zaplatenie príplatku za servis na základe poskytnutých služieb alebo tovaru, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 02.00 hod.

8.5       Odberateľ zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú

predošlú písomnú dohodu dodávateľom. V takýchto prípadoch je dodávateľ  oprávnený požadovať od

odberateľa zaplatenie príplatku za servis.

8.6       Odberateľ ručí za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi svojho podujatia.

8.7       Pri podujatí odberateľ nesmie porušovať autorské práva tretích osôb, najmä je povinný splniť si všetky

povinnosti podľa právnych predpisov upravujúcich použitie autorských diel platných a účinných na

území Slovenskej republiky voči organizáciám na ochranu autorských práv a ostatným tretím osobám,

ktoré disponujú príslušnými autorskými právami. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva

zodpovedá v plnom rozsahu odberateľ.

8.8     Odberateľ je povinný dodávateľovi  bez vyzvania oznámiť, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť prevádzku hotela, záujmy a dobré meno dodávateľa, hotela alebo hostí hotela. Dodávateľ  je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a odberateľ  je povinný ich strpieť.

8.9     Akékoľvek inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy, reklamné kampane a oznamy propagujúce podujatia určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu alebo dodávateľovi vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas dodávateľa.

8.10   Pokiaľ dodávateľ  pre odberateľa z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích osôb, jedná v mene, z plnej moci a na účet odberateľa. Práva a povinnosti voči týmto tretím osobám ohľadom týchto zariadení vznikajú priamo odberateľovi.

8.11   Používanie vlastných elektrických zariadení odberateľa pri použití elektrických alebo iných káblových rozvodov hotela vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti dodávateľa.  Dodávateľ  si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také stroje a zariadenia, ktoré zvyšujú náklady na dodávku médií alebo prevádzku hotela. Ak použitím týchto zariadení vznikajú poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi  náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Dodávateľ  si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu týchto zariadení a vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a odberateľ je povinný tieto opatrenia strpieť.

8.12   Odberateľ je zodpovedný za bezpečný technický stav zariadení používaných počas doby užívania priestoroch hotela. Odberateľ sa zaväzuje, že v týchto priestoroch budú použité, či už priamo ním alebo jednotlivými účastníkmi podujatia, len stroje, prístroje a zariadenia (spotrebiče), ktoré majú certifikát, resp. preukázanú zhodu podľa právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sa na nich vzťahujú.

8.13   Prinesený dekoračný materiál a predmety musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Dodávateľ  je oprávnený od odberateľa požadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy ohľadom splnenia podmienok, ktoré pre dané predmety vyžadujú právny predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky upravujúce požiarnu bezpečnosť. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je odberateľ povinný ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s dodávateľom.

8.14   Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia odberateľom odstránené. V prípade opomenutia tejto povinnosti je dodávateľ  oprávnený po dobu zotrvania predmetov v hoteli účtovať za túto dobu nájomné. Dodávateľ  je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet odberateľa bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o skladovaní alebo úschove. Odberateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť skladné a škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov. Povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

8.15   Odberateľ  je povinný užívať prenechané priestory hotela v rozsahu zodpovedajúcom ich povahe primeraným a riadnym spôsobom v súlade s účelom prenechania a odovzdať ich dodávateľovi v stave, v akom ich prevzal s ohľadom na obvyklé opotrebenie. V prípade ak po podujatí bude zistené poškodenie priestorov, na ktoré odberateľ vopred resp. pri preberaní priestorov neupozornil, má sa zato, že k poškodeniu došlo počas odberateľovho podujatia a tým odberateľ za toto poškodenie zodpovedá.

8.16   Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať a plniť v mieste konania podujatia v hoteli všetky povinnosti, vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane (najmä zo zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), ktoré sa vzťahujú na miesto konania podujatia, na podujatie a na činnosť odberateľa v tomto mieste vykonávanú.

8.17   Odberateľ sa zaväzuje v mieste podujatia dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane životného prostredia (najmä zo zákona č. 17/1992 Zb. o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov; zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov; zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov) ), ktoré sa vzťahujú na miesto konania podujatia, podujatie a činnosť odberateľa v tomto mieste vykonávanú.

8.18   Odberateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na miesto konania podujatia počas trvania podujatia, požiarnu bezpečnosť a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, právnych predpisov o požiarnej bezpečnosti a právnych predpisov o ochrane životného prostredia a za plnenie povinností z nich vyplývajúcich. V prípade, že miesto konania podujatia je spoločným pracoviskom, odberateľ vytvára a zabezpečuje podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a ochrany pred požiarmi na mieste konania podujatia v plnom rozsahu

8.19   Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa robiť akékoľvek zmeny priestorov hotela.

8.20   Odberateľ plne zodpovedá za vzniknuté škody a poškodenie vnútorného zariadenia, ktoré je súčasťou prenajatých priestorov a ostatných využívaných spoločných priestorov.

8.21   Odberateľ je povinný chrániť prenajaté priestory hotela, hotel a majetok, ktorý sa v ňom nachádza pred poškodením alebo zničením. V prípade hroziacej škody sa odberateľ zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie, spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.

8.22   Odberateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa v priebehu podujatia budú nachádzať v prenajatých priestoroch, ako aj za dodržiavanie opatrení na ochranu majetku nachádzajúceho sa v týchto priestoroch.

8.23   Odberateľ je oprávnený v priestoroch Hotela vystaviť nápisy a tabule uvádzajúce logá, názvy a druh činností súvisiace s podujatím alebo jeho osobou len s predchádzajúcim písomným súhlasom dodávateľa.  Obsah, výtvarné riešenie a stav týchto nápisov a tabúľ nesmú vyvolávať vo verejnosti nepriaznivý dojem, nesmú porušovať autorské práva tretích osôb a musia byť v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Tieto nápisy a tabule ako aj znečistenie plôch po nich, je odberateľ povinný bezodkladne po ukončení podujatia odstrániť.

8.24   V prípade ak odberateľ po podujatí nechá priestory znečistené, alebo v nich ponechá dovezený odpad (krabice, vrecia, výzdobu .... atd. ), je povinný dodávateľovi uhradiť poplatok minimálne vo výške 200.,- EUR za vypratanie každého použitého priestoru, prípadne podľa rozsahu znečistenia môže byť uvedená cena navýšená.

 

Zodpovednosť za škodu

 1.    V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým

spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

 1.    Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo

zničením zariadenia a majetku dodávateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí, ktoré objednávateľ objednal.

 1. Hotel zodpovedá za veci vnesené hosťom do hotela a za škodu na odložených veciach, ktoré boli uložené na mieste k tomu účelu vyhradenom (lyže v lyžiarni, bicykle v miestnosti určenej na úschovu). Každá hotelová izba je vybavená elektronickým trezorom. Za peniaze a cenné veci hotel zodpovedá len vtedy, keď ich prevzal do úschovy a to do výšky podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Hotel neručí za úrazy vzniknuté pri podujatiach a programoch akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

 

Iné sankcie a pokuty

 1. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako
 • zákaz fajčenia v priestoroch hotela
 • spustenie dymovej clony pri podujatiach
 • používanie otvoreného ohňa  v priestoroch hotela

môže byť zo strany dodávateľa služieb vyúčtovaný poplatok až do výšky 2000,- EUR

 

Odstúpenie dodávateľom

11.1   Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od dohodnutej zmluvy alebo uzatvorenej rezervácie a od poskytovania služieb a to zaslaním alebo osobným doručením písomného (listom alebo v prípade e-mailovej komunikácie e-mailom) oznámenia o odstúpení od zmluvy odberateľovi v prípadoch:

a) uvedených v Obchodnom zákonníku

b) ak dodávateľ nemôže poskytnúť dohodnuté služby z dôvodu prípadu vyššej moci.

Pod vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a bráni mu v

splnení povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo

jej následky mohol odvrátiť že by ju v čase vzniku záväzku mohol predvídať)

c) ak je odberateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa akejkoľvek uzatvorenej zmluvy s

dodávateľom alebo s úhradou akejkoľvek  faktúry vystavenej dodávateľom

d) keď poskytnutie dohodnutých služieb odberateľovi ohrozuje alebo poškodzuje

dobré meno dodávateľa alebo narušuje alebo ohrozuje riadnu prevádzku alebo bezpečnosť hotela

11.2   Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z uzavretej zmluvy okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné pokuty.

 

Ochrana osobných údajov

HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o., Bystrá 108, 977 01 Bystrá - Tále, IČO: 47 250 208 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osobyo spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a §20 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V rámci činnosti dochádza ku získavaniu a spracúvaniu osobných údajov pri evidencií hotelových služieb, hotelových hostí, rezervácia izieb, evidencií osobných údajov v hotelovom systéme v banke hostí a evidencií hostí – cudzincov. Prevádzkovateľ pracúva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, kontaktné údaje, spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje, rozsah a druh objednaných služieb, meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia ďalších ubytovaných hostí, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia cudzinca, štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, účel cesty do Slovenskej republiky, číslo pasu, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákon č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené subjektom, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy). Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. Lehoty na vymazanie osobných údajov: 10 rokov, okrem prípadu, keď z dôvodu plnenia povinností z daňových a účtovných predpisov bude potrebné niektoré údaje (fakturačné údaje) uchovávať po dobu 10 rokov. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Kamerový systém - Pri návšteve vás pri vstupe informujeme o skutočnosti, že priestory sú monitorované kamerovým systémom so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkaz v prípade incidentu. Záznamy z kamier sú archivované 15 dní.

Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje sú spracovávané ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo na dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje, si môžu uplatniť nasledovné práva: Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o., Bystrá 108, 977 01 Bystrá - Tále, IČO: 47 250 208 prijal všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu : zo@eurotrading.sk

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214

 

Záverečné ustanovenia

 1. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami ani individuálnymi

zmluvami alebo dohodami medzi dodávateľom a odberateľom sa zmluvný vzťah spravuje

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak.
V prípade rozporu medzi dojednaniami určenými v osobitnej zmluve alebo dohode a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je rozhodujúce to, čo je uvedené v zmluve alebo dohode.

 1. Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne zmiernou cestou. V prípade ak by mimosúdne vyriešenie veci nebolo možné, dodávateľ aj odberateľ berú na vedomie, že všetky prípadné vzniknuté spory, ktoré medzi nimi vzniknú sa budú riadiť právom Slovenskej republiky a to podľa slovenského právneho poriadku a to na príslušných súdoch Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.

13.4 Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. 01. 2024.